• Pályázati beszámoló

  ESZA logó

Beiratkozás eljárásrendje

 

 

Tisztelt Szülők!

 

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket,

 a 2021/2022-es nevelési évre történő 

ÓVODAI  BEIRATKOZÁSRÓL

 

 

Az emberi erőforrások minisztere által kihirdetett 19/2021. (III. 10.) EMMI határozatának figyelembe vételével a tavalyi eljárásrendhez hasonlóan szervezzük meg a beiratkozást intézményünkbe.

Kérjük a Szülőket, hogy a beiratkozási szándékukat (szándéknyilatkozatukat) intézményünk 2021/2022-es nevelési évére április 29-ig juttassák el az osgyangaborne@gmail.com e-mail címre, vagy postai úton óvodánk címére : 

      Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u, 138. 

             A szándéknyilatkozat letölthető: www.evangelikusovoda.hu  

 

A szándéknyilatkozat eljuttatása az intézmény részére egyenértékű a beiratkozással.

 

E-mailben vagy postai úton történő jelentkezés esetén a gyermek iratait elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani.  

Intézményünk, a bakonycsernyei Evangélikus Óvoda nem körzetes, azaz nem kötelező felvételt biztosító intézmény. Fenntartója a Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség. Községünk bármely részéről és a környező településekről is szeretettel várjuk a jelentkezőket.

 

Amennyiben gyermekét intézményünkbe, a bakonycsernyei Evangélikus Óvodába személyesen szeretné beíratni fontos teendők, információk a következők:

 • Kérem, hogy a szándéknyilatkozatot ebben az esetben is juttassa el óvodánkba.
 • A 06-20-824-2455 telefonszámon van lehetőség időpont kérésére 2021.04.19-ig
 • A beíratás helyszíne: Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138.
 • A beíratás, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel zajlik. Tisztelettel kérem, hogy családjukból egy fő érkezzen. Kérjük a maszk használatát, kézfertőtlenítő a teraszon biztosított.

A beíratás napjára a következő dokumentumokkal készüljenek:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (anyakönyvi kivonat v. személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • TAJ – kártya,
 • a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az óvoda vezetősége, a gyermek óvodába történő felvételéről 2021. május 15-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

Nagy szeretettel várjuk gyermekeiket a bakonycsernyei Evangélikus Óvodában!

 

Bakonycsernye, 2021. március 29.

Osgyán Gáborné
óvodavezető

 

Törvényi előírások

 

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza:
 • „8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv: területileg illetékes járási hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20 § (2) bekezdése alapján a szülő köteles bejelenteni a jegyzőnek, ha az óvodaköteles gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti.
 • A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Óvodai beiratkozás

Az Evangélikus Óvoda
(8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138.)
szeretettel várja a beiratandó gyermekeket, szüleikkel együtt.

A beiratkozás időpontja:

2019.április 29-30.
8.00 – 15.00 óráig.

A beiratáshoz szükséges:
• Gyermek születési anyakönyvi kivonata
• Gyermek TAJ-kártyája, lakcímkártyája
• Szülő lakcímkártyája, személyi igazolványa

Osgyán Gáborné
óvodavezető